Kim jesteśmy

e-mail: inicjatywa8m [malpa] riseup.net | facebook

english below

Jesteśmy nieformalnym kolektywem feministyczno-queerowym, działającym we Wrocławiu od 2012 roku. Naszą główną inicjatywą są Manify – coroczne demonstracje feministyczne w okolicach 8 marca. Organizujemy też pokazy filmów, dyskusje i najróżniejsze akcje, które przyjdą nam do głowy i które uznamy za potrzebne.

Feminizm i queer oznaczają dla nas praktykę walki o, szeroko pojmowaną, równość społeczną. Walka, której jesteśmy częścią, to walka z nierównością ekonomiczną, walka o dobra wspólne, walka o prawa pracownicze, walka z przemocą – zarówno indywidualną, jak i systemową – walka o prawa reprodukcyjne kobiet, w tym o dostęp do aborcji czy walka o dobre warunki mieszkaniowe.

 Współpracujemy z pokrewnymi nam grupami z Polski i zza granicy, między innymi z grupami organizującymi Manify w innych miastach. Nie współpracujemy z politykami i polityczkami. Nie jesteśmy formalną organizacją ani nie chcemy nią być – jesteśmy grupą autonomiczną, niezależną od grantów i dotacji, nie ogranicza nas opresyjne wobec organizacji społecznych prawo. Chcemy tworzyć przestrzeń wolną od opresji patriarchatu i władzy oraz od wyzysku kapitału.

Pracujemy równościowo i demokratycznie – dyskutujemy i podemonstracjaodejmujemy decyzje konsensualnie, bez rozwiązań takich jak głosowanie.

Nie jesteśmy zamkniętą grupą. Wystarczy zadeklarować chęć dołączenia do nas, uznać zasady działania grupy (które na bieżąco podlegają dyskusjom i zmianom) oraz uczestniczyć w spotkaniach.

Dołącz do grupy i walczmy wspólnie!

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca 1908 r. ulicami Nowego Jorku przeszedł marsz 15 tyś. robotnic, które domagały się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane tym wydarzeniem pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki) rozpoczęły trzymiesięczny strajk przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Dwa lata później, również na początku marca, 130 kobiet zginęło w pożarze fabryki. Były trzymane pod kluczem i nie miały szans na ucieczkę przed ogniem. Te wydarzenia spowodowały, że w 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla walki o równouprawnienie i sprawiedliwość społeczną.

Obecnie 8 marca jest również dniem, w którym mówi się o współczesnych walkach kobiet: m.in. o Bożenie Łopackiej, która wygrała proces w sprawie łamania praw pracowniczych w sklepach Biedronka; o pracownicach tyskiego Tesco, które zorganizowały pierwszy w Polsce strajk włoski w handlu wielkopowierzchniowym; o pielęgniarkach, które niejednokrotnie strajkowały w obronie publicznej służby zdrowia; o strajku pracownic w fabryki Chung Hong czy strajku pracownic żłobków w Poznaniu.

 

— english —

We are a grassroots, feminist, queer collective working in Wrocław since 2012. We are mostly focused on organizing Manifas – feminist demos taking place around 8th of March which is International Women Day. But, it is not the only thing we do, we organize movie screenings, discussions, bike workshops and other things that come to our minds as well.

We perceive feminism and queer as a struggle for equality of many kinds. We fight against social and economical inequality, individual and structural violence. Our collective stands for the commons, reproductive rights including access to free and safe abortion for everyone, workers’ rights and tenants’ rights.

We cooperate with collectives from all around the world, as well as other Polish feminist groups that organize Manifas. Politicians excluded. The group is not a formal organization as we don’t want it to be. We are autonomous, we don’t depend on grants, and repressive NGO law does not apply to us. We want to create a space free from patriarchy, authority and economic exploitation.

Democratic and egalitarian way of working is an important issue in our group. Our decisions are based on consensus. We debate instead of voting.

We are not a closed group – you can join our collective. You just need to share our values, accept rules we set together (which are constantly discussed and might be changed) and attend meetings.

Join us! Let’s fight together!

 

International Women’s Day

On the 8th of March 1908, 15 thousand female workers marched through the streets of New York, demanding political and economic rights for women. Inspired by this event, female textile workers (mainly immigrants) started a three-month strike against exploitation by factory owners. Two years later, also at the beginning of March, 130 women died in a factory fire. They were kept under lock and key and had no way of escaping the fire. These events caused the Socialist Internationale in Copenhagen in 1910 to declare the 8th of March to be the International Women’s Day, dedicated to promote the idea of women’s rights and building the social support for the struggle for equal rights and social justice.

Currently, the 8th of March is also the day when we talk about the modern women’s struggles: about Bożena Łopacka, who won the worker’s rights abuse court case against Biedronka store chain; about the workers from Tesco in Tychy, who organized the first work-to-role strike in a major big-box store in Poland; about nurses who have repeatedly struck in defense of public health care; about the strike of Chung Hong factory workers near Wrocław or the strike of day nursery workers in Poznań.