PREMIERA ZINA

[:pl]Na beneficie manifowym odbędzie się premiera queerowego zina kolektywu QAlternatywie. Musicie koniecznie być z nami!

28 lutego, CRK, ul. Jagiellończyka 10c/d, od godz. 20:00

WJAZD: jedynie 10 zł! Dochód z imprezy przeznaczamy na organizację wrocławskiej Manify (8.03, godz. 13:00)[:en]zin

Na beneficie manifowym odbędzie się premiera queerowego zina kolektywu QAlternatywie. Musicie koniecznie być z nami!

28 lutego, CRK, ul. Jagiellończyka 10c/d, od godz. 20:00

WJAZD: jedynie 10 zł! Dochód z imprezy przeznaczamy na organizację wrocławskiej Manify (8.03, godz. 13:00)

[:]

Kobiety i walka o to, by nie pracować

[:pl]Rolę gospodyni domowej, izolację za którą ukrywa się pracę społeczną, należy zniszczyć. Nasze alternatywy są jednak ściśle określone. Aż do teraz, mit nieudolności kobiety, zakorzeniony jej izolacji, która wynika z zależności od cudzych zarobków a przez to jest kształtowana przez cudzą świadomość, przełamywało tylko jedno działanie: zdobycie własnych zarobków przez kobiety, przełamanie ich osobistej zależności ekonomicznej, zdobycie niezależnego doświadczenia w świecie poza domem, wykonywanie pracy w społecznej strukturze, czy to w fabryce, czy biurze, i inicjowanie tam własnej formy buntu społecznego obok tradycyjnych form klasowych.

Continue reading “Kobiety i walka o to, by nie pracować”

Przemarsz 2015

[:pl]

Projekt: Ewa Głowacka i Karolina Pietrzyk

Startujemy o godzinie 13:00 spod Fredry!
Będziemy maszerować w rytmach wrocławskiej Podwórkowej Samby!
W trakcie przemarszu wystąpi dla nas Warszawski Teatr Rewolucyjny, który przedstawi feministyczą wersję sztuki Bertolta Brechta, pod tytułem “Ten, który mówi tak i Ta, która mówi nie”

Przyjdźcie pod pomnik Fredry w niedzielę 8 marca o godzinie 13:00!
Strajk kobiet teraz!

***

Manifest

[:en]manifa-koniec-01

Projekt: Ewa Głowacka i Karolina Pietrzyk

Startujemy o godzinie 13:00 spod Fredry!
Będziemy maszerować w rytmach wrocławskiej Podwórkowej Samby!
W trakcie przemarszu wystąpi dla nas Warszawski Teatr Rewolucyjny, który przedstawi feministyczą wersję sztuki Bertolta Brechta, pod tytułem “Ten, który mówi tak i Ta, która mówi nie”

Przyjdźcie pod pomnik Fredry w niedzielę 8 marca o godzinie 13:00!
Strajk kobiet teraz!

***

Manifest

[:]

Teatr Na Manifie

[:pl]Warszawski Teatr Rewolucyjny

Teatr jest narzędziem walki politycznej. Zamknięte, biletowane sale teatralne nie są jedynym miejscem, w którym może on przemawiać. Jego zapomnianą funkcją jest bezpośrednia, publiczna walka na pierwszej linii społecznych barykad. Dlatego, nawiązując do tradycji teatrów robotniczych, działających na początku XX w. założyliśmy/łyśmy Warszawski Teatr Rewolucyjny – TEATR PROTESTU.
Continue reading “Teatr Na Manifie”

“Solidarność wg kobiet”

[:pl]

SOLIDARNOŚĆ WEDŁUG KOBIET – POKAZ FILMU MARTY DZIDO I PIOTRA ŚLIWOWSKIEGO

Miały przed sobą najlepsze lata życia. Dwudziestoparo-, trzydziestolatki, które zamiast tak zwanej małej stabilizacji i względnego spokoju wybrały bunt. Próbowano niszczyć ich małżeństwa.
Straszono, że jak nie pójdą na współpracę z bezpieką, ich dzieci trafią do domu dziecka albo spotka je nieszczęśliwy wypadek. Proponowano wyjazd z kraju w zamian za zaprzestanie działalności szkodzącej systemowi. Nie przestały.

Continue reading ““Solidarność wg kobiet””

Kuchnia społeczna

[:pl]kuchnia

Wrocławska Kuchnia Społeczna #18 – Manifa od Kuchni!

Wstęp: Wegańskie danie lub 10 zł

Miejsce: CRK Cafe Utopia, ul. Jagiellończyka 10cd

Data i czas: Niedziela, 15.II. 2015, godz. 16.00

Przyjdź, podziel się przepisem, usiądź i porozmawiaj z nami przy wegańskim, szwedzkim stole, który współtworzymy sami! Kuchnia Społeczna ma na celu promowanie etycznej, pozbawionej mięsa i produktów odzwierzęcych kuchni. Ewentualne zyski przeznaczane są na rzecz wartościowych inicjatyw społecznych.

Cały dochód z kolejnej już edycji Kuchni zostanie przeznaczony na Manifę Wrocławską! Poniżej możecie zapoznać się z manifestem Manify. Zachęcamy również do odwiedzania strony: www.manifa.wroclaw.pl

Zapraszamy!

Zasady Kuchni Społecznej:

1. Osoby, które przyniosą swoją wegańską potrawę wchodzą za darmo, z kolei pozostali na wejściu ponoszą opłatę w wysokości 10 zł, które przeznaczone są na benefit na który zbieramy pieniądze podczas danej edycji wydarzenia.

2. Pamiętajcie, że zarówno ilość jak i jakość jedzenia zależy wyłącznie od nas także zachęcamy do przygotowania swoich popisowych wegańskich dań w takiej ilości, żeby można było podzielić się nim z innymi!

3. Prosimy o punktualność, ilość jedzenia jest ograniczona. A tych, którzy pojawią się wcześniej prosimy o cierpliwość i poczekanie z częstowaniem się na pozostałych uczestników!

4. Prosimy także o nakładanie sobie takich porcji, które jesteście w stanie zjeść.

Link do wydarzenia na FB

[:en]kuchnia

Admission: Vegan dish or 10 zł

Location: CRK Cafe Utopia,ul. Jagiellończyka 10cd

Date: Sunday, 15th of February 2015, godz. 4 PM

Join us by the table, socialize, enjoy delicious food and share your own recipee with others!

Kuchnia Społeczna is about promoting ethical vegan cooking and spending some quality time together. The money we raise is for supporting valuable social intiatives. This time we are raising money for Manifa.

Please remember that the amount and quality of food depend only on us, so we encourage you to prepare your favourite vegan meals to share them with others!

Benefit for Manifa Wrocław

www.manifa.wroclaw.pl/en

[:]

Manifest 2015

[:pl]

„Kobiety do strajku generalnego! Płace i godziny czas zliczyć!”. Tak śpiewały nasze feministyczne poprzedniczki z włoskiego ruchu Walka Kobiet, wychodząc na ulice i domagając się sprawiedliwości w domu, w szkole i w fabryce. 40 lat po ich protestach to hasło wcale nie straciło mocy. 8 marca wychodzimy na ulicę, by wykrzyczeć: Strajk kobiet teraz!

Strajkujemy, ponieważ nie chcemy pracować za darmo. Strajkujemy, ponieważ nie chcemy pracować za grosze. Strajkujemy, bo mamy dość tego, że nasza siła i energia są wykorzystywane do pracy, która nas niszczy. Trwamy w ciągłej niepewności, nie mamy na nic czasu, coraz bardziej tracimy kontrolę nad naszym życiem. Harujemy od zlecenia do zlecenia, nie wiedząc, co przyniesie każdy kolejny miesiąc. Jedyny stabilny etat, jaki jest nam w stanie zapewnić państwo, to ten nieodpłatny, związany z pracą opiekuńczą. Jeśli zgodzimy się wziąć na siebie obowiązek wychowywania dzieci, mimo naszych niewielkich pensji musimy zadbać o ich zdrowie i edukację. W zamian co roku państwo odcina kolejne skrawki naszego bezpieczeństwa: emerytury, darmowa służba zdrowia, bezpłatne przedszkola i żłobki to dziś dobra luksusowe.

Kiedy walczymy o swoje podstawowe prawa, próbuje się nas uciszyć, nazywając “roszczeniowymi”. Gdy zaś odmawiamy “obowiązków”, stajemy się egoistkami niewygodnymi dla systemu. Kiedy się sprzeciwiamy, mówią nam, że przecież zawsze mamy wybór.

Nasza cierpliwość się wyczerpała. Nasz lęk przerodził się w gniew, bo wiemy, że bez nas ten system nie jest w stanie działać. Bez naszej codziennej pracy nie przetrwa ani państwo, ani ci, którzy wyzyskują nas w biurach i fabrykach. Dlatego wzywamy do strajku!
Dość darmowych nadgodzin, dość umów śmieciowych, dość głodowych pensji, bezpłatnych staży i praktyk! Dość ubóstwa i poniżenia, kiedy zajmujemy się tymi, którzy wymagają opieki. Nie zgadzamy się, by żyć w państwie, gdzie przetrwać mogą tylko najsilniejsi. Mamy dość segregacji klasowej, w której grubość portfela decyduje o tym, czy jesteśmy obywatelkami.

W Międzynarodowym Dniu Kobiet po raz kolejny manifestujemy, że chcemy godnie żyć. Wiemy, że lepszy świat jest możliwy. Możemy go wspólnie stworzyć. Matki, kobiety w ciąży, i wy które nie chcecie mieć dzieci, pracownice, bezrobotne, imigrantki, queery, emerytki i studentki, feminiści chodźcie z nami na Manifę!  Bądźmy solidarne teraz – bądźmy solidarne w walce.

Strajk kobiet teraz!

[:en]Initiative of the 8th of March,

Wroclaw, 2015

“Women, it’s a general strike. Wages and hours it’s time to keep count” thus sang our feminist predecessors from the Women’s Struggle movement, taking to the streets and demanding justice at home, school and factory. Forty years after their protests, this cry has not lost its power. On the 8th of March we take to the streets to shout: Women’s strike now!

We strike because we do not want to work for free. We strike because we do not want to work for peanuts. We strike because we have had enough of our strength and energy being used for work that wears us out. We live in constant uncertainty; we have no time for anything; we increasingly lose control over our lives. We toil from one temporary job to another, not knowing what another month will bring. The only stable job that the state is able to provide us with is the unpaid one, connected with child care. If we agree to take on the upbringing of our children, despite our meager wages we need to provide them with health care and education. In exchange, the state cuts more and more corners on our safety: pensions, free health care, free kindergartens and day care are now luxury goods.

When we fight for our basic rights, they try to silence us by calling our demands an “entitlement mentality”. And when we refuse to perform our “duties”, we are branded egoists, inconvenient for the system. When we resist, we are told that we always have a choice.

Our patience is exhausted. Our fear has transformed into anger, because we know that without us this system is not able to function. Without our daily work neither this state, nor those who exploit us in offices and factories, will survive. This is why we call for a strike!

Enough with free overtime, enough with junk contracts, enough with starvation wages and unpaid internships! Enough with poverty and humiliation when we take care of those who need it. We do not want to live in a country where only the strongest can survive. We have had enough with class segregation, in which the size of our wallet decides on whether we are citizens.

On the International Women’s Day we again declare that we want to live with dignity. We know that a better world is possible. We can create it together. Mothers, pregnant women and those of you who do not want to have children, working and unemployed women, immigrants, queer persons, pensioners and students, come with us to Manifa!

Let us act in solidarity now – let us act in solidarity in our struggle.

Women’s strike now![:]