Manify w Polsce – 2013

[:pl]

POZNAŃ – Solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet!
 

Tegoroczna poznańska Manifa przejdzie 8 marca ulicą Półwiejską pod hasłem: Solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet!

Startujemy o godz. 17.30 spod Starego Browaru i idziemy w kierunku Kupca Poznańskiego.

Po drodze odczyty nt. feminizacji biedy wygłoszą:

– Stowarzyszenie Kobiet Konsola;

– Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji;

– Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów;

– Kobiety z Inicjatywą;

– Amnesty International (oddział poznański).

Przynieście ze sobą puste garnki i chochle, metalowe kubki i łyżki, gwizdki i przeszkadzajki… Niech będzie głośno!

Zaprasza KOMITET ORGANIZACYJNY POROZUMIENIE 8 MARCA!

Feminizacja biedy to zjawisko, które oznacza, że to szczególnie kobiety narażone są na życie w ubóstwie. W historii kobiety zawsze były traktowane jako bezpłatna siła robocza (opieka nad dziećmi, zajmowanie się domem) a w najlepszym razie jako tania siła robocza. Tak długo jak wyzysk kobiet przez system ekonomiczny będzie opłacalny i akceptowalny – tak długo rzesze kobiet będą cierpiały ubóstwo i chroniczny niedostatek. Dzieje się tak dlatego, że:

– społeczne stereotypowe przekonania związane z rolami płciowymi sprawiają, że kobiety mają trudniejszy dostęp do rynku pracy; to kobiety częściej znajdują się w sytuacji bezrobocia, również długotrwałego;

– proponowane jest im również niższe wynagrodzenie; średnio zarabiają 20% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach;

– na rynku pracy kobiety dominują w sektorach sfeminizowanych, gdzie zarobki są niskie, a możliwość awansu i prestiż społeczny niewielkie;

– napotykają trudności w powrocie na rynek pracy po m.in. urlopach macierzyńskich i wychowawczych;

– emerytury kobiet są przeciętnie o 30% niższe od emerytur mężczyzn, co oznacza życie w ubóstwie dla szerokiej grupy kobiet starszych;

– to przede wszystkim kobiety są obciążone wykonywaniem nieodpłatnej pracy na rzecz rodziny i gospodarstwa domowego; dziewczęta częściej są angażowane w opiekę nad członkami rodziny niż chłopcy, co wpływa na ich szanse edukacyjne;

– to częściej kobiety wykonują czasochłonne zajęcia, których samodzielne wykonywanie pozwala zaoszczędzić środki na inne cele.

W chwili obecnej dodatkowo kobiety pracują na umowach śmieciowych, bez zabezpieczeń socjalnych, w niestabilnych pracach zdobywanych z dnia na dzień i z dnia na dzień traconych (brak zasiłku w wypadku choroby, brak ubezpieczenia zdrowotnego, brak emerytury). Koszty życia jednak wciąż wrastają nieproporcjonalnie względem wynagrodzeń. Najczęściej praca wykonywana przez kobiety jest nisko płatna a uzyskane zarobki nie pozwalają na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Tym bardziej jest to bolesne dla kobiet, ponieważ to one najczęściej są jedynymi żywicielkami rodziny (blisko 20% gospodarstw domowych to gospodarstwa samodzielnych rodziców = głównie kobiet). Stańmy solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet!

Continue reading “Manify w Polsce – 2013”

Manify w Polsce – 2012

[:pl]

ŁÓDŹ – Dziewiąta Łódzka Manifa mówi „Tak dla Kobiet!”!

Manifa ruszy 8 marca, 15.00 Pasaż Schillera, przemarsz Piotrkowską. Poza tym organizatorki zaplanowały wydarzenia:
Afterparty w klubie Dom, Piotrkowska 138, 8 marca, 21.00

A także:
– promocja pisma Furia w księgarni Litera, Nawrot 7, z udziałem Marty Konarzewskiej i Anny Zawadzkiej, w niedzielę 4 marca o 16.00

– otwarta próba czytana „Monologów Wagin” Cafe Retro, ul. Ogrodowa 15, w środę 7 marca o 17.00

– Tradycyjny Weekendowy pokaz w kinie Cytryna

– spacer „Kobiety nad Łódką”, w sobotę 10 marca od 11.00, zbiórka w parku Helenowskim, u wylotu ulicy Sterlinga, pod pomnikiem

Continue reading “Manify w Polsce – 2012”

Manifest 2014

[:pl]

Manifa przeciw przemocy władzy!

Każdego roku 8 marca – w Międzynarodowy Dzień Kobiet – wychodzimy na ulice, żeby wyrazić swoje niezadowolenie i głośno wykrzyczeć swój gniew.
Podczas tegorocznej Manify mówimy o tym, co nas uciska, o różnych formach opresji, których codziennie doświadczamy.
Przemoc to gwałty, przemoc domowa, kontrola nad naszymi ciałami sprawowana przez państwo i kler.

Przemoc to wyzysk, umowy śmieciowe, głodowe pensje i łamanie praw pracowniczych.
Przemoc to prywatyzacja i ograniczanie dostępu du do dóbr publicznych – edukacji, opieki, mieszkań, służby zdrowia.
Przemoc to budowanie galerii handlowych i biurowców kosztem przestrzeni publicznej – parków, ogródków, skwerów.
Przemoc to przekonanie, że mamy prawo wyrazić swoje zdanie wyłącznie raz na cztery lata i przekonanie, że władza wie lepiej.
Wychodzimy na ulice, protestując przeciwko przemocy władzy, która wytwarza ubóstwo, podziały między ludźmi i wzmacnia nastroje neofaszystowskie. Stajemy przeciwko władzy państwa i miasta, która stoi po stronie najbardziej uprzywilejowanych i ogranicza nasze prawa obywatelskie. Stajemy przeciwko władzy kapitału, który wyzyskuje naszą pracę. Stajemy przeciwko władzy kleru, który usprawiedliwia nierówności i przemoc, mówiąc „Bóg tak chciał”.W Międzynarodowym Dniu Kobiet po raz kolejny manifestujemy to, że pragniemy godnego życia i wierzymy, że inny świat jest możliwy, że możemy go wspólnie stworzyć.Manifa to dzień gniewu i solidarności społecznej!
Przyłącz się do nas!
Przyjdź na Manifę:
8 marzec (sobota), Rynek (pod Pręgierzem), godz. 14

 

:::::::::::CZECH/čeština:::::::::::::

 

Manifa je proti násilí a mocenskému útlaku!

Každý rok 8. března na Mezinárodní den žen vycházíme do ulic, abychom vyjádřili naši nespokojenost a vykřičeli náš vztek.

Tento rok chceme mluvit o různých formách útlaku a násilí, které každodenně zažíváme.

Útlak je znásilnění, domácí násilí a kontrola státu nebo církve nad našimi těly.

Útlak je vykořisťování, jsou to krátkodobé a nevýhodné pracovní smlouvy, nízké mzdy a porušování práv pracujících.

Útlak je privatizace a omezený přístup k veřejným statkům a službám, jako například vzdělání, péče, bydlení a zdravotní péče.

Útlak je stavění obchodních center a kanceláří na úkor veřejného prostoru – parků, zahrádek, veřejné zeleně.

Útlak je politický systém, v němž mají občané právo vyjádřit svůj názor jen jednou za čtyři roky, protože ti, kdo nám vládnou, ví přece všechno nejlépe.

Jdeme ven do ulic, abychom protestovali proti mocenskému útlaku, jehož důsledkem je chudoba, sociální rozdíly a neofašistické projevy. Stavíme se proti státním a městských institucím, které se zastávají privilegovaných a omezují naše lidská práva. Stavíme se proti moci kapitálu, jenž vykořisťuje naši práci. Stavíme se proti moci církve, která ospravedlňuje nerovnost a útlak tím, že říká: „Je to boží vůle.“

Na Mezinárodní den žen chceme dát znovu najevo, že doufáme v důstojný život. Věříme, že jiný svět je možný, a chceme ho vytvořit společně.

Manifa je dnem hněvu a solidarity!

Pojďte s námi!

 
:::::::::::SPANISH/ESPAŃOL:::::::::::::

¡La marcha (Manifa) contra la violencia de organos del poder!
Cada año, el 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer – salen a las calles para expresar su descontento y en alta voz gritar su ira. En la marcha (Manifa) de este año, hablamos de diferentes formas de opresión, las que experimentamos en la vida cotidiana.
La violencia se expresa en la violación, la violencia doméstica, el control sobre nuestros cuerpos ercidos por el Estado y el clero.
La violencia es la privatización y la limitación del acceso a los bienes públicos – la educación, la salud, la vivienda, el sistema de la salud.
La violencia es también la construcción de centros comerciales y edificios de oficinas en detrimento del espacio público – parques, jardines, plazas.
La violencia es la creencia en que tenemos el derecho de expresar nuestra opinión, sólo una vez cada cuatro años, y la creencia en que el gobierno sabe mejor.
Salimos a la calle para protestar contra la violencia de organos del poder, que producen pobreza, divisiones entre la gente y fortalecen el ánimo neo-fascista. Estamos en contra del poder del Estado y la ciudad, que se sitúa al lado de los más favorecidos y limita nuestros derechos civiles.
Estamos en contra del poder del capital, que se aprovecha de nuestro trabajo. Estamos en contra del poder del clero, que justifica la desigualdad y la violencia con “la voluntad de Dios”.
El Día Internacional de la Mujer, volvemos a manifestar que queremos vivir una vida digna y creemos que el otro mundo es posible y que podemos crearlo juntos.
¡Manifa es un día de la ira y de la solidaridad social!

Únete a nosotros!
Ven a la marcha: 8 de marzo (sábado), Mercado (picota) 14horas.

[:en]Manifa against the violence and oppression of power relations!
Every year on March 8 – International Women’s Day – we come out onto the streets to express our discontent and to shout out our anger.
At this year’s Manifa we address the various forms of oppression and violence we experience on a daily basis.
Oppression takes the form of rape, domestic violence, as well as state and church control over our bodies.
Oppression takes the form of exploitation, junk contracts, starvation wages, and the violation of workers’ rights.
Oppression takes the form of privatization and limiting access to public goods and services, such as education, care, housing, and health care.
Oppression takes the form of building shopping malls and offices at the cost of public space – parks, allotment gardens, and green spaces.
Oppression takes the form of a political system in which citizens only have the right to express their opinion once every four years, because the authorities know best.
We come out onto the streets protesting against the oppression of power which generates poverty and social divisions, and which fuels the proliferation of fascism. We confront state and municipal authorities, which take the side of the most privileged, and which curtails our civil rights. We confront the power of capital which exploits our labor. We confront the authority of the clergy which justifies inequality and oppression by saying: “It is the will of God.”
On International Women’s Day we once again want to demonstrate our hope for a decent life.
We believe that a different world is possible and that we can create it together.
Manifa is a day of anger and social solidarity!
Join us!

Join the Manifa on March 8, 2014

Rynek Square (next to the pillory) at 2:00 PM[:]